mail telefon tilmelding
Gå til indhold
Aftræk på tag med vanddamp

Programmet til beregning af emissioner giver svar på miljøbelastningen når det årligt gasforbrug og anlægstype bliver tastet ind. Beregningen foretages særskilt for hver anvendelseskategori. Anvendes gas for eksempel til både turbiner og kedler, skal opgørelsen udføres separat for hver af disse anvendelser.

Hvilke emissioner beregnes?

Til de brændselsafhængige emissioner hører kuldioxid (CO2) og svovldioxid (SO2). Ud fra en brændselsanalyse kan det beregnes, hvor meget CO2 og SO2 der udsendes pr. energienhed. Til de procesafhængige emissioner hører nitrøse gasser (NOx), metan (CH4) og kulilte (CO). Dannelse og reduktion af disse komponenter afhænger af temperatur-, opblandings- og luftforhold ved forbrændingen, og emissionerne kan i nogen grad reduceres ved kontrol af disse parametre.

Specifik opgørelse af CO2-udledning

Der er i de senere år kommet fokus på udledning af CO2 til atmosfæren. CO2 udledningen afhænger af brændselsforbruget og kan her beregnes pr. måned således, at det er muligt at følge CO2 udledningen gennem året.

Her får du adgang til beregningsprogrammet.

Læs mere

Emission

Links

Emissionsberegner