Emissionsberegner

Du kan få beregnet miljøbelastningen fra naturgas ved indtastning af årligt gasforbrug og anlægstype. Beregningen foretages særskilt for hver anvendelseskategori. Anvendes naturgas for eksempel til både turbiner og kedler, skal opgørelsen udføres separat for hver af disse anvendelser.
 

Hvilke emissioner beregnes?

Til de brændselsafhængige emissioner hører kuldioxid (CO2) og svovldioxid (SO2). Ud fra en brændselsanalyse kan det beregnes, hvor meget CO2 og SO2 der udsendes pr. energienhed. Til de procesafhængige emissioner hører nitrøse gasser (NOx), metan (CH4) og kulilte (CO). Dannelse og reduktion af disse komponenter afhænger af temperatur-, opblandings- og luftforhold ved forbrændingen, og emissionerne kan i nogen grad reduceres ved kontrol af disse parametre.
 

Specifik opgørelse af CO2-udledning

Der er i de senere år kommet fokus på udledning af CO2 til atmosfæren. CO2 udledningen afhænger af brændselsforbruget og kan her beregnes pr. måned således, at det er muligt at følge CO2 udledningen gennem året.