Forgasning

Niels Bjarne Rasmussen, august 2010

DGC ser på mulighederne for at bruge miljøvenlig forgasningsgas i det danske naturgasnet. De indledende undersøgelser viser, at der er et væsenligt potentiale.

 
DGC's bestyrelse besluttede medio 2009 at igangsætte en indledende fase (Fase I) af en forgasningsstrategi i fem faser. Fase I er gennemført, og det er nu besluttet at igangsætte fase II.
 
Baggrunden for forgasningsstrategien er gasselskabernes ønske om så vidt muligt at bidrage til udviklingen af det danske energisystem, så det på sigt kan gøres fri af de fossile brændsler. Gasselskaberne og DGC har i denne sammenhæng vedtaget den overordnede udviklingsstrategi "Intelligent Gas Technology", og forgasningsstrategien skal ses som en integreret del af "Intelligent Gas Technology". 
 
Gennem "Intelligent Gas Technology" søger gasselskaberne og DGC at optimere naturgassens rolle som bro til VE-samfundet (tidshorisont: 30-40 år) ved at effektivisere gasanvendelsen og kombinere den med vedvarende energi. 
 
Naturgassen skal endvidere gøres grønnere ved tilsætning af CO2-neutrale gasser til det danske gasnet. Samtidig skal forsyningssikkerheden forsat have højeste prioritet, hvilket betyder, at energiforsyningen så vidt muligt skal baseres på indenlandske energikilder. Forgasningsgas opfylder netop begge disse to ønsker. 
 
Formålet med Fase I af forgasningsstrategien var at afklare de over-ordnede rammer og organisatoriske forhold som beslutningsgrundlag for en eventuel videreførelse af aktiviteten på området. Der foreligger nu en rapport for DGC's arbejde i Fase I
 
Resultaterne af Fase I-rapporten er sammenfattet i det følgende.
 

Forgasningsgas og SNG

Forgasningsgas kan fremstilles af biomasse (fortrinsvis træ). Den brændbare forgasningsgas drives ud af træet gennem en termisk proces. Forgasningsgassen kan opgraderes, så den kommer til at svare til naturgas. Den kaldes da Synthetic Natural Gas eller SNG. SNG fra biobrændsel kan opfattes som fossil-fri naturgas. 
 

Potentialet

Hvis man tænker sig 10 pct. af den danske landbrugsjord beplantet med energiafgrøder til fremstilling af SNG fra forgasning ville man med de nuværende dyrkningsteknologier kunne opnå en energimængde på 40 PJ/år (10 pct. af landbrugsjorden svarer til de tidligere braklægnings-arealer). 40 PJ/år svarer til 25 pct. af det nuværende forbrug af naturgas i Danmark. Det tekniske potentiale for udbygning af biogas er ligeledes op til 40 PJ/år i Danmark. En maksimal udnyttelse af biogas og biomasse-baseret forgasningsgas ville derfor tilsammen kunne dække 50 pct. af det nuværende naturgasforbrug. 
 
Det kan således konkluderes, at der med biogas og SNG tilsammen er teoretisk potentiale til erstatning af en væsentlig del af det danske naturgasforbrug med fossil-fri gasser. 
 

Teknologier

Danske og udenlandske forgasnings- og SNG-teknologier er til rådighed, og en del af teknologierne er demonstreret på kørende anlæg i Danmark og i udlandet. Alle danske forgasningsprojekter er kendetegnet ved, at forgasningsprodukterne anvendes direkte til afbrænding i en efterfølgende proces, dvs. til en motor eller til en kedel. I fremtiden med en forventelig langt større produktion af forgasningsgas fra biomasse må man forvente, at der er behov for at lagre energien herfra, og dette kan gøres ved fremstilling af SNG og indfødning på naturgasnettet. 
 
I rapporten gennemgås en række teknologier og driftsresultater, der er opnået på eksisterende anlæg. Det kan konkluderes, at nogle af teknologierne fungerer i demoanlæg, men der er endnu ikke anlæg i rutinemæssig kommerciel drift til fremstilling af SNG baseret på biomasse . 
 

Energipolitiske forhold, lovgivning og afgifter

Regering og Folketing har med "Grøn Vækst" og tilhørende politiske aftaler vist betydelig velvilje over for biogas. Forgasning og SNG indgår ikke eksplicit i de igangværende politiske initiativer, og DGC har derfor henvendt sig til de politiske partier og formanden for Folketingets Energiudvalg for at få deres stillingtagen til forgasning og SNG. Det har vist sig vanskeligt at få konkrete udmeldinger på området. 
 
Et detaljeret svar fra partiet Venstre tyder dog på politisk velvilje overfor forgasning/SNG. Venstres svar lader endvidere forstå, at man også fra anden politisk side kan forvente velvilje over for forgasning/SNG. Der er pt. ingen specifik lovgivning omkring afregningsforhold i forbindelse med produktion og anvendelse af SNG fremstillet ved forgasning. Der lægges dog op til en ligestilling med biogas, hvor lovgivningen er på vej. 
 

Finansiering af forgasningsaktiviteter

Der er en række muligheder både i Danmark, Norden og EU for at få støtte til kommende forgasnings/SNG-aktiviteter. I rapporten beskrives otte forskellige støtteprogrammer. Der er allerede fra nogle af programmerne givet støtte til forgasningsaktiviteter, og det vurderes som værende realistisk at opnå tilskud til et eventuelt kommende demonstrationsprojekt for SNG i Danmark. 
 

Samarbejde

Der er gode samarbejdsmuligheder for gasselskaberne/DGC i Danmark, i Norden, i Europa og USA. Samarbejde skal være en hovedhjørnesten i gasselskabernes/DGC's videre fremfærd på forgasningsområdet. Specielt er et samarbejde med Sverige oplagt. 
 

Fortsættelse af forgasningsarbejdet i det kommende år

På baggrund af arbejdet i Fase I vurderes det, at forgasning og produktion af SNG til det danske naturgasnet er en interessant mulighed med et væsentligt potentiale. Gasselskaberne i Danmark har derfor besluttet, at DGC skal fortsætte arbejdet med forgasning i det kommende år, dvs. med Fase II af forgasningsstrategien, som indeholder en afklaring af de tekniske, økonomiske og miljømæssige aspekter. Fase II indeholder således følgende elementer: 
  • Samlet vurdering af samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og miljøeffekter, herunder også rammebetingelser
  • Indhøstning af teknisk viden i udlandet ved samarbejde med større udenlandske forgasningsprojekter
  • Detaljeret undersøgelse af SNG potentialet i Danmark (biomassepotentialet)
  • Et SNG-anlægs samspil med gasnettet med fokus på placering i nettet, størrelse, gaskvalitet, tidsvariationer og driftstid).
Det er formålet med Fase II at danne baggrund for en beslutning om en fremtidig gennemførelse af en demonstration af SNG-produktion koblet til gasnettet i Danmark. 
 

Aktiviteterne i Fase II

Der er foreløbigt igangsat tre aktiviteter i Fase II, som skitseret nedenfor. 
 
1. Økonomisk vurdering 
Der gennemføres en analyse af de samfundsøkonomiske og selskabs-økonomiske aspekter, og der udarbejdes et første bud på produk-tionsprisen for en m3 SNG. 
 
2. Intensiveret videnindhentning 
DGC søger ved tilkobling til udenlandske projekter (specielt GOBIGAS i Sverige) og ved at tilbyde kvalificeret arbejdskraft til disse projekter (fx ved gasanalyser og miljømålinger) at indhøste mest mulig viden omkring det tekniske stade for SNG-produktion fra biomasse. Denne del afrapporteres med en teknisk status for forgasning og SNG-produktion. 
 
3. Samarbejde med SGC 
DGC deltager i Svenskt Gastekniskt Centers Programgruppe "Forgasning og Metanisering". 
 
Ud over dette forventes yderligere tre aktiviteter igangsat senere, når de første aktiviteter er afrapporteret. 
Disse er: 
  • Detaljeret undersøgelse af SNG potentialet i Danmark (biomassepotentialet)
  • SNG-anlægs samspil med naturgasnettet
  • Vurdering og analyse af de miljømæssige aspekter ved produktion af SNG
Læs mere i rapporten: