Gasreglement

Afsnit A: Almindelige bestemmelser og generelle installationsforskrifter for gasinstallationer hos almindelige forbrugere.
Afsnittet gælder for gasinstallationer med en maksimal indfyret effekt under 135 kW (øvre brændværdi).

Afsnit B: Installationsforskrifter for særlige typer af gasinstallationer.
Afsnit B4 gælder for gasinstallationer med en maksimal indfyret effekt over 135 kW (øvre brændværdi) samt visse installationer under 135 kW med højere installationstryk, som ikke er omfattet af Gasreglementets afsnit A. Forskrifterne i afsnit B4 gælder også for modulopbyggede anlæg med en samlet indfyret effekt større end135 kW uanset de enkelte apparaters indfyrede effekt.

Gasinstallationer omfatter stikledning fra og med tilslutning til hovedledning, måler-, kompressor- og regulatorenheder samt blandeanlæg, husindføring, ledninger i bygninger inkl. disses armaturer, det tilsluttede gasforbrugende udstyr samt ventilations- og aftrækssystemer.
 
Ved installationer, der forsynes med F-gas fra beholdere eller tankanlæg, omfatter gasinstallationen hele installationen fra beholder eller tankventil, hvor F-gassen er i gasfase. Disse installationer skal både opfylde forskrifterne i Gasreglement afsnit A og B5 (F-gasreglementet).

Afsnit C: Bestemmelser om overensstemmelsesvurdering af gasmateriel i henhold til særlig opdeling.
Afsnittet er opdelt i flere relevante underafsnit der angiver rammer for gasmateriel. C-1 vedrører overensstemmelsesvurdering, salg, markedsføring og ibrugtagning af gasmateriel, C-2 vedrører konstruktion, funktion og mærkning af gasmateriel, C-8 vedrører enhedsverifikation og C-10 vedrører rammer for gasleverandøren. Afsnit C-11 vedrører Bestemmelser for autoriserede vvs-installatørers servicearbejde på gasinstallationer.

Sikkerhedsstyrelsen er myndighed på gasområdet og ansvarlig for Gasreglementet. Hos Sikkerhedsstyrelsen kan du hente samtlige af Gasreglementets afsnit og bilag
DGC rådgiver omkring tolkning og anvendelse af gasreglementet og udarbejder supplerende vejledninger.