NOx-afgift i fokus

Per G. Kristensen, april 2010

SKAT har indført en afgift på NOx. Fra 2010 og frem til 2015 må store og små kraftvarme-værker se frem til stigende afgifter.

 
Fra og med år 2010 skal energianlæg svare NOx-afgift i forhold til lov 472 af 17. juni 2008. NOx-afgiftsatsen er i 2010 5 kr. pr. kg, og den er planlagt at stige lineært frem til 2015 hvor satsen bliver 5,5 kr. pr. kg. Umiddelbart er der således ikke tale om nogen høj afgift, men DGC forventer alligevel, at den vil få indflydelse på både driftsstrategier og på investerings-beslutninger.
 

Hvem er omfattet af de nye afgifter?

Næsten alle former for energiforbrug eller energiomdannelse i kraft- og varmesektoren er omfattet af den nye NOx-afgift. Tabellen viser afgiftssatser for de mest relevante typer af energiforbrug i industri- og i kraftvarmesektoren samt den basisemissionsfaktor, efter hvilken der svares afgift. 
 
Tabel: NOx-afgift og emissionsfaktor fordelt på forbrugskatagorier
 

Forbrugskategori

Afgiftsats i 2010

Emissionsfaktor

1. Gas- og dieselolie, som motorbrændstof

0,9 øre/l

50 g/GJ

2. Anden gas- og dieselolie

0,9 øre/l

50 g/GJ

3. Svovlfri dieselolie

0,9 øre/l

50 g/GJ

4. Fuelolie

2,8 øre/kg

140 g/GJ

5. Fyringstjære

2,6 øre/kg

140 g/GJ

6. Petroleum, som motorbrændstof

0,9 øre/l

50 g/GJ

7. Anden petroleum

0,9 øre/l

50 g/GJ

8. Autogas

1,7 øre/l

140 g/GJ

9. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie og anvendes som motorbrændstof

3,2 øre/kg

140 g/GJ

10. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie

0,9 øre/kg

40 g/GJ

11. Naturgas, ikke til motorer

0,8 øre/m3n

40 g/GJ

12. Naturgas til motorer

2,8 øre/m3n

140 g/GJ

13. Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks

0,5 kr./GJ

100 g/GJ

14. Blyholdig benzin

0,8 øre/l

50 g/GJ

15. Blyfri benzin

0,8 øre/l

50 g/GJ

16. Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks

16 kr./ton

100 g/GJ

17. Biogas og andet flydende VE til motorer (større end 1000 kW indfyret effekt)

1,3 kr./GJ

250 g/GJ

18. Biogas og andet flydende VE til andet end motorer (større end 1000 kW indfyret effekt)

0,3 kr./GJ

50 g/GJ

19. Halm og træ i store anlæg med en indfyret effekt over 1000 kW

6,8 kr./ton

90 g/GJ

20. Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1000 kW

 

100 g/GJ

 
 
For et typisk kraftvarmeværk med el- og varmeproducerende gasmotor og varmeproducerende kedel til varmeproduktionen, vil der for varme produceret på gasmotoren skulle svares 4,63 kr./MWh varme produceret eller i forhold til elproduktionen 6,36 kr./ MWh el. Dette svarer til virk-ningsgrader på 40 % for el og 55 % for varme. Produceres varmen på en kedel med en virkningsgrad på 95 %, så svarer NOx- afgiften på grund af den lavere afgiftssats for kedler til, 0,77 kr./MWh varme. Alle ovennævnte satser gælder dog kun, hvis man ikke har mulighed for at få refunderet 
NOx-afgift. 
 

Hvilke muligheder har man for at mindske afgiftsbetalingen

Der er kun en mulighed for at mindske afgiftsbetalingen, og det er ved at have en NOx-emission, der ligger under den basisemissionsfaktor, der er benyttet som baggrund for NOx-afgiften. Du kan se værdier for dit anlæg i viste tabel. SKAT har valgt at benytte emissionsfaktorer fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) som grundlag for afgiftsemissionsfaktorerne. Dog således at SKAT for simplificeringens skyld har afrundet og grupperet emissionsfaktorerne. Udgangspunktet er med DMU’s emissionsfaktorer gennemsnitlige emissionsfaktor for anlæg i Danmark. Hvis man ejer et miljømæssigt godt anlæg, hvor man i forhold til et gennemsnitligt anlæg har lave NOx-emissioner, så er der mulighed for at man kan få godtgjort afgiften. Godtgørelse finder sted efter de nærmere retningslinjer herfor (Bekendtgørelse 1412, 2009). For at begrænse det administrative arbejde har SKAT besluttet, at NOx-emissionsfaktoren mindst skal være reduceret med 20 % eller at virksomhedens NOx-emission mindst skal være sænket med et tons årligt, før godtgørelse kan finde sted. 
 

Dokumentation af NOx-emission

SKAT har i vidt omfang forsøgt at skåne virksomhederne for fordyrende dokumentationskrav. Kravene for dokumentation falder på to niveauer:
Måling af NOx-emissionen med Automatisk Målende Systemer eller tilsvarende og udarbejdelse af et egentligt NOx-emissions regnskab kræves på følgende anlægstyper:
 
  • Affaldsforbrændingsanlæg
  • Anlæg større end 30 MW termisk indfyret
  • Anlæg med NOx-emission over 200 tons årligt
For alle andre anlæg opgøres NOx-emissionen i forhold til forbrug af brændsel, og kun i tilfælde af ønsket godtgørelse af NOx-afgift kræves dokumentation fra SKAT’s side. Der er forskellige muligheder i forhold til denne dokumentation:
 
  • Garanti for NOx-niveau fra leverandør af udstyr eller serviceydelse
  • Miljøperformance måling fx i forbindelse med afleveringsforretning
  • Miljømåling i forhold til gældende miljølovgivning, fx jf. virksomhedens miljøgodkendelse
Ud fra den dokumentation, virksomheden har eller fremskaffer, udarbejdes af virksomheden en opgørelse af årets NOx-emission. Såfremt der efter ovenstående regler er mulighed for refusion af NOx-afgift, anmoder man SKAT om at refundere afgift i forhold hertil. Virksomhederne skal således selv angive hvilken refusion, de mener sig berettiget til. Der skal ikke indsendes dokumentation til SKAT, denne skal blot forefindes i virksom-heden. SKAT kan så i forbindelse med kontrol bede om at se denne dokumentation. Hvis SKAT ikke mener at dokumentationen er fyldest-gørende, så kan SKAT på virksomhedens regning bede om stikprøve-mæssig eftervisning af NOx-emissionen.
 

Hvad enhver anlægsejer bør overveje

Da NOx-afgiften påvirker driftsøkonomien for drift af gasmotorer og gaskedler, er det vigtigt for den driftsansvarlige på forhånd at have indkalkuleret afgiftens effekt på kip-prisen. Her er det specielt vigtigt at forholde sig til, om det udstyr man har, giver så lav en NOx-emission, at der er mulighed for refusion af afgift.
Ligeledes vil det være vigtigt at vurdere, hvorledes afgiften vil påvirke påtænkte investeringer. Det er efter DGC’s vurdering ikke sandsynligt, at der fremover skal svares mindre i NOx-afgift end i dag, så det vil være en god idé at vurdere den påtænkte investeringsfølsomhed over for stigende NOx-afgifter. Afgiften på 5 kr./kg er forholdsvis lav, når der sammenlignes med afgiftsniveauet i fx Sverige, hvor der lige nu svares 50 SEK/kg.
 

Hvad enhver leverandør bør overveje

For leverandørerne til branchen har indførelsen af NOx-afgiften som minimum to konsekvenser set i forhold til det garanterede NOx-niveau:
 
  • Et lavt NOx-niveau er lig bedre økonomi for anlægsejer. Anlægsejer vil således ikke længere alene fokusere på om anlægget netop kan overholde de givne miljøregler, men også fokusere på at få garanti for så lavt et NOx-niveau som muligt. NOx-emissionen bliver således i større grad en konkurrenceparameter for valg af leverandør.
  • Når garantier fremover benyttes som dokumentation i forhold til afgiftsniveau, kan leverandører i højere grad forvente sager om erstatning, såfremt de garanterede niveauer ikke holder. Garantiens økonomiske værdi kan nu som minimum fastsættes til det afgiftstab, anlægsejer lider. Dette vil kunne være et betydeligt tab mange år frem, såfremt man netop kommer under grænsen for mulig refusion af afgift.
Der er som leverandør og ejer således god grund til at afveje begge disse aspekter, før man beslutter, hvor skarp man vil være på den garanterede NOx-emission.
 
Referencer