Biogas workshop primo marts i DGC


nyhed
22. marts 2012

Tirsdag d. 1. marts 2012 holdt gasselskaberne og DGC en workshop om afsætning af biogas til naturgas- og bygasnettet med det formål at drøfte de tekniske udfordringer og krav til hhv. biogassen og gasnettet. 

Problemstillingerne blev belyst på workshoppen via erfaringerne fra de første danske projekter om afsætning af biogas til gasnettet samt fra de mange eksisterende svenske opgraderingsanlæg. 

Hovedkonklusionen fra workshoppen er, at biogas i dag kan renses og opgraderes således, at den kan transporteres og anvendes uden væsentlige tekniske problemer for hverken gastransportsystemet eller gaskunderne. 

De markedsmæssige faciliteter, som skal håndtere handel med biogas i naturgasnettet er på plads, hvilket også er tilfældet for certifikathandel med oprindelsesbeviser (CO2). 

Selv om teknologien generelt er på plads, så viste både oplæg og diskussioner, at der forsat er udestående spørgsmål vedr. krav til enkelte komponenter i bionaturgassen, samt uklarheder vedr. afregningsforhold og opgraderingsanlæggenes organisatoriske tilhørsforhold. 

De fremtidige økonomiske rammer for biogassen er forsat usikre, men biogassens økonomiske rammer samt de forskellige aktørers muligheder ventes afklaret i forbindelse med den forestående aftale om Danmarks fremtidige energipolitik.