Kortlægning af emissioner fra gaskedler


nyhed
8. marts 2012

De nye regler om en væsentlig forhøjelse af NOx-afgifter på energiforbrug i stationære anlæg har skabt betydelig debat og fokus på NOx. Regeringen gennemførte reglerne kort før årsskiftet 2011/12, og de træder i kraft medio 2012. Som udgangspunkt beregner SKAT NOx-afgiften ud fra standard-emissionsfaktorer for de forskellige energianlæg. 

For gasfyrede anlæg benytter SKAT en emissionsfaktor, som efter DGC’s vurdering ligger for højt for en række anlægstyper. Emissionsfaktoren ligger på godt 40 g/GJ, et niveau, som bygger på ældre og begrænsede undersøgelser. DGC's data for villakedelområdet viser, at emissionsfaktorer for de nyere villakedler ligger på 4-12 g/GJ. Også for de større kedelanlæg forventes der at være mange nyere anlæg, som ligger betydeligt under den af SKAT benyttede emissionsfaktor.

På denne baggrund har gasselskabernes Teknisk Chef Gruppe bedt DGC om at gennemføre en emissionskortlægning på gaskedelområdet. Kortlægningen vil danne et opdateret grundlag, hvorved SKAT får mulighed for at fastsætte NOx-afgiften, så den kommer til at svare til de faktiske emissionsforhold. 

Kedler med en indfyret effekt større end 30 MW behandles ikke i projektet, da disse skal have online målesystemer for at dokumentere deres emissioner.