Miljøomkostninger ved brug af naturgas og biobrændsler


nyhed
21. februar 2012

Beregninger viser, at miljøomkostningerne i form af sundheds- og klimaeffekter ved brug af halm til fjernvarmeproduktion er væsentligt højere end ved brug af naturgas. Naturgas og træ ligger på samme niveau.

 
DGC har udført beregninger, der sammenholder summen af de sundhedsrelaterede omkostninger og klimaomkostningerne ved forbrænding af halm, træ og naturgas i fjernvarmekedler mindre end 50 MW. 
 
Resultaterne viser, at miljøomkostningerne ved brug af halm ligger væsentligt over naturgas, som ligger på linje med træ. Skaderne forårsaget af halm og træ skyldes primært SO2- og NOx-emission. Disse stoffer resulterer i negative sundhedseffekter, der rammer regionalt. De negative effekter af anvendelse af naturgas resulterer primært i klimaeffekter, der rammer globalt. 
 
Når der prioriteres mellem biomasse og naturgas sker der således en implicit prioritering mellem regionale sundhedseffekter og globale klimaeffekter. Dette leder naturligt til den konklusion, at det er mest hensigtsmæssigt, hvis biomassen primært anvendes på store kedler med røggasrensning, og naturgas anvendes på de mindre anlæg i stedet for biomasse.
 
Beregningerne er baseret på emissionsopgørelser fra Danmarks Miljø Undersøgelser og sundhedsrelaterede skadesvirkninger publiceret af Centre for Energy, Environment and Health (CEEH). Til beregning af klimaomkostninger er anvendt forventede CO2-kvotepriser for hhv. 2011 og 2030 udgivet af Energistyrelsen.