Overgravninger

I Danmark er der i alt nedgravet knap 4.000 km stålrør og ca. 16.400 km plastrør til henholdsvis transmission og distribution af naturgas. Herudover kommer rørene til distribution af bygas i blandt andet København og Ålborg. Den store mængde plastrør giver - i forbindelse med specielt entreprenørarbejde og "gør det selv"-arbejde - anledning til alt for mange overgravninger og beskadigede rør med gasudslip til følge.

I forbindelse med de mange overgravninger er der risiko for materielle skader samt til tider personskader. Derfor gør gasselskaberne en stor indsats for at undgå at gasrørene beskadiges samt for at sænke risikoen, når et gasudslip forekommer.

Den største årsag til beskadigelser og overgravninger af naturgasledninger er i mange tilfælde, at skadesvolder ikke har indhentet ledningsoplyninger. Man har som graveaktør med erhvervsmæssigt formål pligt til at indhente ledningsoplysninger inden et gravearbejde påbegyndes.

DGC rådgiver omkring årsager til overgravninger, og hvorledes overgravninger kan forebygges. DGC er på gasselskabernes vegne medlem af EGIG - det europæiske samarbejde omkring registrering af uheld på gasledninger med udslip til følge.