Sammenligning af motorbrændstoffers miljøpåvirkninger


publikation

Teknisk note nr. 4, juli 1995
Per Pedersen

Transportsektoren bidrager væsentligt til forureningen af nærmiljøet i byerne. Tiltag som lovkrav om katalysatorer på nye benzindrevne biler, overgang til blyfri benzin og svovlfattig let dieselolie (miljødiesel) har ganske vist betydet en markant nedgang i udledningen af bly, svovldioxid og kulilte. Tilbage står imidlertid, at mere end en trediedel af den samlede udledning af kvælstofilter (NOJ i Danmark stammer fra transportsektoren. Hertil kommer, at transportsektoren bidrager med hovedparten  af den samlede udledning af uforbrændte kulbrinter, kulilte og partikler i form  af sod.

Emne(r)


Publikationsnummer
T9504

Publikationsår
1995

Download publikationen