Systematisk lugtmåling på gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg


publikation

Rapport, juni 1998
Malene Nielsen

Der kan konstateres lejlighedsvise lugtgener fraca.halvdelen af de gasmotorbaserede kraftvarmeanlæg /2/. På de anlæg, der har størst problemer med lugtemission, stammer lugten fra røggassen. Også krumtapudluftningen kan dog give anledning tillugtgener. I dette projekt behandles udelukkende lugtemission stammende fra røggasemission.

Da der ikke på baggrund af en række tidligere udførte lugtmålinger har kunnet fastslås sammenhæng til de øvrige emissionsparametre, fx NOx eller UHC (uforbrændt kulbrinte), blev en række supplerende lugtmålinger igangsat.

Emne(r)
Miljø
Motorer

Publikationsnummer
R9815

Publikationsår
1998

Download publikationen