Forbedret sikkerhed mht. uforbrændt under start/stop af KV-gasmotorer


publikation

Rapport, september 2008
Jan de Wit, Steen D. Andersen og Danny M. Lovett, DGC

Et tidligere projektarbejde har vist, at koncentrationen af uforbrændt gas (UHC) i udstødningen i perioder under start og stop af gasmotoranlæg til kraftvarmeproduktion kan være høj; faktisk i enkelte situationer tæt på nedre eksplosionsgrænse (LEL) for visse gasmotoranlæg.
 
Ændrede el-afregningsregler har for en række gasmotoranlæg medført flere start- og stopforløb, hvilket øger den ovenstående potentielle sikkerhedsrisiko. En række motoranlæg er under etablering eller ændring primært til anvendelse i forbindelse med effektstøtte/salg af reservekraft; disse vil i sagens natur forventeligt få mange start/stop.
 
Der foreligger en række muligheder for at reducere denne, oftest kortvarige, UHC-koncentrations-”peak”, fx ved ændret drift af skylleluftblæser i forbindelse med start og stop af anlægget. Det er projektets formål at undersøge og om muligt demonstrere sådanne løsningsmodeller.
 
Emne(r)
Kraftvarme
Motorer
Sikkerhed

Publikationsnummer
R0805

Publikationsår
2008

Download publikationen