Publikationer 1989-95


År Titel Emne Type
1995 Kondensat fra røggas
Installationer
Kedler
Service
Faktablad
1995 Pulsationsfænomener og akustiske impedansforhold i større gasfyrede kedelanlæg
Kedler
Miljø
Rapport
1995 Demonstration af lav-NOx-brænder i væksthus
Forbrænding
Miljø
Rapport
1995 Slutrapport om hjemmefyldestationer Rapport
1995 Kontrolordning for gasfyrede procesanlæg Sikkerhed Rapport
1995 Selvantændelsestemperatur for naturgas Forbrænding Rapport
1995 Dual-fuel option på danske naturgasfyrede gasturbineanlæg
Forbrænding
Kraftvarme
Turbiner
Rapport
1995 Understøkiometrisk forbrænding Rapport
1995 Effektivitet, miljøforhold og omkostninger ved biogasdrift af elproducerende gasmotoranlæg
Biogas
Energieffektivitet
Motorer
Rapport
1995 Naturgasfyret IR-booster
Brændere
Energieffektivitet
Industri
Rapport
1995 Energibesparelse ved kondenserende kaskadeløsninger
Alarmer
Energieffektivitet
Installationer
Kedler
Rapport
1995 Forgasning af biomasse
Forgasning
Gaskvalitet
Rapport
1995 Kortlægning af lugtgener fra gasmotoranlæg Miljø Rapport
1995 Lugtgener fra gasmotor-kraftvarme anlæg
Kraftvarme
Miljø
Motorer
Rapport
1995 Industriel kraftvarme og C02-gødskning med røggas fra gasmotor med katalysator i gartneri
Industri
Kraftvarme
Rapport
1995 Drying Model for Thin Paper and Paint Samples Rapport
1995 Low Temperature Nitrogen Chemistry Rapport
1995 Dimensioneringsgrundlag for PEM ledninger Rapport
1995 Beregning af varmeanlæg til parcelhuse
Installationer
Kedler
Varmeanlæg
Teknisk Note
1995 Emissionsforhold og forureningsreducerende teknikker for gasmotorog turbineanlæg
Kraftvarme
Miljø
Teknisk Note
1995 Rumventilationstab i gasfyrede blokvarmecentraler
Energieffektivitet
Installationer
Kedler
Teknisk Note
1995 Sammenligning af motorbrændstoffers miljøpåvirkninger Teknisk Note
1995 Naturgasbaseret industriel kraftvarme
Industri
Installationer
Kraftvarme
Teknisk Note
1994 Delvis naturgasfyring af kupolovne Rapport
1994 Nyudviklet varmelagerteknologi, måleprojekt Abrinken, Virum
Installationer
Kraftvarme
Rapport