Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

Metan

Status for metanemissioner fra gassystemet

Både i Danmark og i EU er der fokus på emission af drivhusgasser, herunder metan, som udgør hovedkomponenten af gassen i det danske gassystem. Det gælder, uanset om gassen kommer fra Nordsøen, importeres fra Tyskland eller Norge eller produceres på et biogasanlæg.

I notatet redegøres for måleprogram, målemetoder og det europæiske samarbejde om måle- og opgørelsesmetoder for metanemissioner.

Metantab fra det danske distributions og transmissionsnet; opgørelse 2019

Sammen med Evida og Energinet igangsatte DGC i 2017 en kortlægning af metanemissioner fra gasdistributions- og gastransmissionssystemet i Danmark. Dette arbejde er fortsat i 2019-2020 med en fælles opgørelse baseret på målinger, som DGC foretager for Evida og Energinet samt data indsamlet af selskaberne selv.
 
Rapporten beskriver bl.a. opgørelsesmetode, dataindsamling for 2019-opgørelsen og de målemetoder, der er brugt.

Metantab fra det danske gassystem

En ny opgørelse har kortlagt det samlede metantab fra det danske gasnet. I 2019 var tabet på 1,7 mio. Nm3 metan, svarende til 0,07 % af det samlede danske gasforbrug. Halvdelen kommer fra distributionsnettet og stikledninger, mens resten kommer fra hhv. transmissionsnettet og gaslagre samt gasbehandlingsstationen i Nybro.

Tilmelding til Metan