GASQUAL: Et skridt nærmere en europæisk harmonisering på gaskvalitetsområdet

Jean Schweitzer, koordinator på GASQUAL-projektet, maj 2012

Gasqual-projektet har undersøgt, hvordan gasforbrugende husholdningsapparater i EU reagerer på varierende gaskvalitet. Projektet er et samarbejde mellem 15 EU-lande, og resultaterne belyser mulige scenarier og anviser løsninger på udfordringerne med den svingende gaskvalitet.

LNG’ens stadigt stigende betydning, liberaliseringen af energimarkederne, forsyningssikkerheden – alle disse faktorer bidrager til, at vi kan være sikre på, at der kommer stigende variation i gaskvaliteten i EU. Også i Danmark vil vi fremadrettet opleve variationer i gaskvaliteten, når forsyning fra den faldende produktion i Nordsøen skal erstattes med naturgas fra andre kilder. EU-kommissionen har på denne baggrund igangsat harmonisering af H-gaskvalitet i EU mht. forbrændingsparametre, først og fremmest Wobbetallet.

GASQUAL-projektets rolle er, at det skal bruges som hovedinput til CEN’s arbejde (Comité Européen de Normalisation, dvs. den europæiske standardiseringsorganisation), som skal føre til en standard for naturgas-kvalitet. GASQUAL er et konsortium, bestående af 15 EU-partnere og laboratorier, under ledelse af DGC.

100 gasforbrugende apparater er testet

GASQUAL-undersøgelsen har belyst, hvordan de ca. 200 millioner gasforbrugende apparater i gasapparatdirektivets område (Gas Appliance Directive 90/396/CE), som er installeret i EU, vil reagere på varierende gaskvalitet mht. sikkerhed, drift, nyttevirkning og NOx-emissioner. Ca. 100 apparater er blevet testet i løbet af programmet, der blev afsluttet i juni 2011.

GASQUAL’s testprotokol og de apparater, som blev afprøvet i GASQUAL, blev defineret efter en detaljeret analyse af EU-apparatmarkedet, den distribuerede gas og installationspraksis. Testprotokollen er baseret på en række testgasser, hvis Wobbetal dækker lidt mere end H-gasområdet og EASEE-gasspecifikationen (i runde tal et område ±10 % omkring den rene metanreference).

De 100 afprøvede gasapparater er grupperet i 29 segmenter, der repræsenterer forskellige typer teknologier, der var blevet identificeret. For at indregne muligheden for, at nogle apparater evt. måtte være indreguleret til den lokale gaskvalitet under installation eller service, så er de apparater, hvor luft-gasforholdet kan ændres, successivt blevet indreguleret på hhv. mager gas og fed gas, inden de testes. Nogle apparater er også blevet testet for langtidsvirkninger af gaskvalitetssvingninger.

Apparater uden for husholdningssegmentet er ikke blevet afprøvet. Hvor det er muligt, vil resultaterne og konklusionerne for husholdnings-apparaterne blive ekstrapoleret til lignende store apparater.

GASQUAL-resultater viser, at indregulering er afgørende

GASQUAL-projektet skulle kun se på, om ændringer i gaskvaliteten påvirkede apparaternes funktion (øgning af CO, etc.). En af de parametre, der viste sig at være allervigtigst, er indreguleringen af apparatet. Påvirkningen skyldes ofte en kombination af stor Wobbetalsvariation og høje spændings- eller tryksvingninger og ikke gaskvaliteten alene.

Kondenserende kedler med fuld premixbrænder, viser tydeligt, at hvis apparaterne indreguleres så vil de påvirkes moderat eller kraftigt over hele området.  Hvis det samme segment ikke indreguleres, påvirkes det ikke af variationen i gaskvalitet. Dette bekræfter, at beslutningen om at indregulere alle danske apparater til ren metan er den rigtige beslutning.

Mere fleksibilitet for gaskvalitet er en mulighed

I fremtiden vil gasmarkedet opleve en større variation i gaskvalitet både med hensyn til omfang og hyppighed, end vi har været vant til hidtil. Dette er en indlysende følge af spredningen af gaskilder og den øgede LNG-handel – og muligvis skifergas.

Et bredere Wobbetalsområde vil på den ene side resultere i billigere energiforsyning, men kan på den anden side også påføre apparaterne store krav, hvilket vil kunne blive ødelæggende for økonomien. Et smallere Wobbetalsområde kunne føre til forsyningsproblemer og højere priser. Det er derfor nødvendigt at finde en passende balance.

GASQUAL-projektets resultater har belyst mulige scenarier og anviser løsninger på, hvordan man kan udvide specifikationen for den leverede gas:

  1. Der findes allerede et bredt område (ca. 46-52 MJ/m3) (15C/15C), der kan bruges, uden at de undersøgte apparater påvirkes kraftigt.
  2. Over 52 MJ/m3 bliver et stigende antal apparater påvirket af gaskvaliteten.
  3. Der findes tekniske løsninger på, hvordan man kan begrænse effekten af gaskvaliteten over 52 MJ/m3.

En trinvis harmonisering mellem landene anbefales

Det vil være nødvendigt at alle aktører på markedet, såsom myndigheder og gasselskaber, finder sammen i et samarbejde, hvis gaskvalitetsområdet skal udvides.

Danmark var et af de første lande, der indførte drastiske tiltag som følge af ændringer i gaskvaliteten. Alle andre lande skal nu til at gøre det samme og vil kunne lære af de danske erfaringer. Harmonisering af gaskvaliteten behøver ikke foregå efter en overordnet fælles tidsplan. Det vil være lettere at gå i gang med harmonisering mellem lande, som er klar (dvs. regional harmonisering), og området kan så udvides trinvis i stedet for i et stort trin på en gang.

Endelig skal det holdes for øje, at GASQUAL’s konklusioner udelukkende handler om apparater inden for gasapparatdirektivets område, og om apparater, der er normalt installeret og vedligeholdt. Dette betyder, at medlemsstaterne før harmoniseringen skal vurdere antallet af apparater installeret før gasapparatdirektivet trådte i kraft og apparater udenfor gasapparatdirektivet såsom gasudstyr anvendt i industrien. Det er vigtigt, at se på, hvordan disse apparater vil blive påvirket af ændringer i gaskvaliteten.

Det vil endvidere være nødvendigt med en omstrukturering af vedligeholdspraksis. De oplysninger, vi har, viser, at gaskvaliteten har større betydning for apparatets sikkerhed og holdbarhed, hvis apparatet ikke vedligeholdes. Det vil sandsynligvis være nødvendigt at iværksætte EU-harmonisering og -regulering af vedligehold sammen med harmonisering af gaskvaliteten.

GASQUAL-projektet har været et meget vigtigt skridt hen mod harmonisering af gaskvaliteten, men der er stadig en del arbejde endu, før denne harmonisering kan føres ud i livet.

Detaljer og rapporter fra GASQUAL kan downloades fra www.gasqual.eu.